Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Inicjatywa „Shareyoursuccess story” jest częścią projektu „SGH Alumni Leaders – distinguishedstories, award-worthypeople” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu International Alumni. Organizatorem jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Organizator weryfikuje i akceptuje materiały według kolejności ich przesłania. Organizator zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów oraz niezamieszczania tych, które są nieadekwatne do celów inicjatywy „Shareyoursuccess story”.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa;

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sgh.waw.pl;

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych
 • Dane będą przetwarzane w celu utworzenia strony internetowej poświęconej historiom sukcesu absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, która powstaje w ramach realizowanego przez Uczelnię projektu „SGH Alumni Leaders – distinguishedstories, award-worthypeople” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu International Alumni.
 • Jeżeli wyrażono odpowiednią zgodę, dane będą również przetwarzane w celuprzesyłania informacji związanych ze statutową działalnością uczelni (oferta edukacyjna, informacje o konferencjach, szkoleniach, wydarzeniach, biuletyny, udział w badaniach, kontakty absolwenckie);
 1. Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów wskazanych w pkt 4.

 1. Odbiorcy danych
 • W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
 • Dane osobowe mogą być udostępnione Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).
 1. Czas przetwarzania danych osobowych

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo d: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

 1. Informacja o prawie wniesienia skargi

Przysługuje  Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.